Cookie beleid svTOP

De website van svTOP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

      

Gedragscode SV TOP

Inhoud

 1. Inleiding (als “considerans”)
 2. Begrippen en definities
 3. Uitgangspunten
 4. Algemene gedragsregels
 5. Bijzondere gedragsregels voor de speler
 6. Bijzondere gedragsregels voor de trainer/begeleider
 7. Bijzondere gedragsregels voor de vrijwilliger
 8. Commissie Gedragscode en sancties
 9. Beroep
 10. Slotbepalingen

 1. Inleiding

Aan voetballen willen we plezier beleven. Dat geldt voor spelers, maar ook voor trainers, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers, supporters en bezoekers van onze club. Sportiviteit en plezier staan bij SV TOP hoog in het vaandel. SV TOP vindt het daarom als vereniging belangrijk dat iedereen op een respectvolle wijze met elkaar omgaat: onderling tussen de leden, de spelers, de vrijwilligers, de supporters, maar ook met de tegenstanders en scheidsrechter. Op deze wijze beleeft iedereen plezier aan het voetbal.

Door middel van deze gedragscode legt SV TOP de voor haar van belang zijnde normen en waarden vast. Deze gedragscode geldt voor alle leden van de vereniging en bestaat uit twee soorten regels. De algemene regels gelden voor alle leden. De bijzondere gedragsregels gelden voor afzonderlijke groepen leden. Als een overtreding van deze gedragscode geconstateerd wordt, dan kan dat leiden tot sanctionering door het bestuur (zie artikel 6 van de Statuten). In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, besluit het bestuur van SV TOP.

Overigens blijven de direct leidinggevenden (trainers, begeleiders etc.) primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevende.

2. Begrippen en definities

In deze gedragscode wordt verstaan onder:

 1. Lid: ieder lid, zowel meerder- als minderjarig, van de vereniging SV TOP.
 2. Speler: het lid dat binnen SV TOP trainingen volgt, dan wel namens SV TOP deelneemt aan wedstrijden of competities. 
 3. Trainer: het lid dat belast is met het geven van voetbaltrainingen, indien en voor zover hij of zij in functie is.
 4. Begeleider: het lid dat belast is met het begeleiden van spelers, indien en voor zover hij of zij in functie is.
 5. Vrijwilliger: het lid dat op vrijwillige basis belast is met het verrichten van overige werkzaamheden voor SV TOP, indien en voor zover hij in functie is.
 6. Bezoeker: degene, niet zijnde lid, die aanwezig is op het terrein van SV TOP en/of degene die in een straal van 100 meter rond het sportpark zich naar uiterlijke verschijningsvorm en gedragingen kennelijk naar het sportpark begeeft of zich daarvan verwijdert.
 7. De commissie: de Commissie Gedragscode, zoals ingesteld in Hoofdstuk 8 van deze gedragscode.
 8. Belanghebbende: een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de commissie betrokken is.
 9. Vertrouwenspersoon: Een door het bestuur aangezocht deskundig en tot geheimhouding verplicht persoon, aan wie eenieder die betrokken is bij SV TOP vertrouwelijke of persoonlijke informatie kan toevertrouwen en bespreekbaar maken.

3. Uitgangspunten

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander beoefent. Bij het bepalen van gedragsregels, hanteert SV TOP de volgende uitgangspunten:

 1. Leden hebben respect voor elkaar, scheidsrechters, tegenstanders, supporters en andere bezoekers van de vereniging.
 2. Leden gedragen zich in woord en daad te allen tijde correct en sportief.
 3. Leden zijn zuinig op andermans eigendommen en alle materialen die van SV TOP of andere verenigingen gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en kleedkamers. Maken leden rommel, dan ruimen zij dat zelf op.
 4. Leden hebben een voorbeeldfunctie voor elkaar: goed gedrag doet goed gedrag volgen.
 5. Leden spreken elkaar en anderen aan op verkeerd gedrag.
 6. Leden veroorzaken geen overlast op het terrein of daarbuiten, en gedragen zich niet dusdanig dat daardoor de belangen van SV TOP geschaad worden.
 7. De gedragsregels van de KNVB blijven, indien van toepassing, onverkort op de leden van toepassing. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor regels uit de wet.
 8. Trainers en begeleiders van jeugdteams kunnen gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen, dit ter beoordeling van het bestuur.
 9. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een volstrekte geheimhoudingsplicht over al hetgeen leden hem/haar toevertrouwen. 

4. Algemene gedragsregels voor alle leden

 1. Deze gedragscode geldt overal waar leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook tijdens toernooien, kampactiviteiten, teamuitjes of andere aan SV TOP gerelateerde activiteiten.
 2. Verbaal en fysiek geweld, discriminatie, spugen, (seksuele) intimidatie, het beledigen van anderen en pesten zijn ten strengste verboden, ook op sociale media.
 3. Het gebruik van drugs en andere verdovende middelen is niet toegestaan.
 4. Er geldt een rookverbod in alle ruimtes en op het veld.
 5. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken op het terrein van SV TOP, met inachtneming van het onder lid 6 gestelde, mag niet tot overlast leiden Leden verschaffen geen alcoholhoudende drank aan anderen onder de 18 jaar.
 6. Het gebruik van glas- en aardewerk is alleen toegestaan in de kantine en op het terras.
 7. Leden betreden de velden slechts wanneer zij training hebben of een wedstrijd spelen. Tijdens wedstrijden van andere leden, blijven zij achter de hekken en/of reclameborden staan. De toegang tot de velden dient in het belang van de veiligheid te worden vrijgehouden.
 8. Leden accepteren te allen tijde de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters, ook al is het lid het daar niet mee eens. Zij accepteren eveneens de beslissingen en opdrachten van hun direct leidinggevende (trainer, begeleider etc.). Indien een lid klachten heeft over de beslissingen en/of opdrachten van zijn of haar direct leidinggevende, wendt het lid zich tot het bestuur.
 9. Leden gedragen zich correct en sportief jegens een ieder, met name ook naar tegenstanders.
 10. Leden dienen de door hem of haar gebruikte ruimtes en velden schoon achter te laten. Leden zijn tevens medeverantwoordelijk voor het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Zij kunnen hiertoe opdrachten krijgen van hun direct leidinggevende (trainer, begeleider etc.) en/of beheerder van het terrein.
 11. Leden voldoen op tijd hun contributie.
 12. Leden zijn aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken. Zij vergoeden de schade.
 13. Leden gedragen zich niet in strijd met de statuten en overige reglementen van SV TOP, en gedragen zich niet in strijd met de wedstrijdbepalingen, statuten, reglementen en besluiten van de KNVB.

5. Bijzondere gedragsregels voor spelers

 1. Spelers nemen in beginsel deel aan alle trainingen en wedstrijden. Indien de speler niet aan de training of wedstrijd kan deelnemen, geschiedt afmelding tijdig bij de trainer en/of leider.
 2. Spelers zijn bij de training en wedstrijden op het door de trainer en/of leider aangegeven tijdstip aanwezig.
 3. Spelers helpen na afloop van de training in opdracht van de trainer mee aan het verzamelen van materialen.
 4. Spelers kloppen vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maken ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. Zij helpen zo nodig mee aan het schoonmaken van de kleedkamer. Dit geldt ook voor uitwedstrijden.
 5. Alle spelers doen mee aan de wasbeurten van de kleding van het team, tenzij met algemene instemming van het team een andere regeling getroffen wordt.
 6. Spelers melden aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als er iets kapot is gegaan.

6. Bijzondere gedragsregels voor trainers en begeleiders

 1. Trainers bepalen de opstelling van het team.
 2. Trainers zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen. Zij zorgen ervoor dat het veld na de training op tijd opgeruimd is. Hieronder wordt mede verstaan het opruimen van de doelen en hoekpalen, en het opklappen van de netten als er geen training meer wordt gegeven. Zij kunnen daartoe opdrachten geven aan de spelers.
 3. Trainers zorgen bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 4. Begeleiders zijn op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. Zij ontvangen de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal, het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden, het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier en (het wasschema van) de teamkleding. Ten slotte zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht in en schoonmaken van de kleedkamer, zowel thuis als uit. De begeleiders kunnen hiertoe opdrachten geven aan de spelers. Bij afwezigheid van de begeleider(s) is de trainer hiervoor verantwoordelijk.
 5. Trainers en begeleiders zien erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 6. Trainers en begeleiders kunnen een melding maken als bedoeld in Hoofdstuk 8 van deze gedragscode, indien zij constateren dat leden handelen in strijd met deze gedragscode.
 7. Trainers en begeleiders doen direct melding als bedoeld in Hoofdstuk 8 van deze gedragscode bij overtredingen van meer structurele aard, of indien er sprake is van een eenmalig heftig incident.
 8. Trainers en begeleiders nemen op verzoek van het bestuur deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd, tenzij deelname redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

7. Bijzondere gedragsregels voor vrijwilligers

 1. Vrijwilligers zien erop toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. Zij kunnen leden hiertoe opdrachten geven.
 2. Vrijwilligers kunnen een melding maken als bedoeld in Hoofdstuk 8 van deze gedragscode, inzien zij constateren dat leden handelen in strijd met deze gedragscode.
 3. Vrijwilligers doen direct een melding als bedoeld in Hoofdstuk 8 van deze gedragscode bij overtredingen van meer structurele aard, of indien er sprake is van een eenmalig heftig incident.

8. Commissie Gedragscode en sancties

Ter uitvoering en handhaving van deze gedragscode wordt de “Commissie Gedragscode” ingesteld. De commissie bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden, waarvan één voorzitter en één secretaris. De leden worden zoveel mogelijk aangetrokken uit verschillende geledingen, zowel van binnen als buiten de vereniging. Zij worden benoemd door het bestuur. De commissie stelt zelf een commissiereglement vast met betrekking tot onder meer het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisgeving aan het bestuur toegezonden. De commissie beschikt in ieder geval over een eigen e-mailadres.

De werkwijze na constatering van een overtreding, is als volgt:

-       Eenieder, zowel leden als niet-leden, die een overtreding van de statuten, de gedragsregels uit deze gedragscode en/of reglementen van de KNVB constateert, kan en mag dit melden bij de commissie door middel van het bij deze gedragscode opgenomen meldingsformulier. De melder dient het meldingsformulier binnen 7 dagen na ontstaan van het incident schriftelijk of digitaal per e-mail in bij de commissie.

-       Als de overtredingen van meer structurele aard zijn of er sprake is van een eenmalig heftig incident, doet de direct leidinggevende zo spoedig mogelijk een melding bij de commissie.

-       De commissie is verantwoordelijk voor het bundelen van de meldingen in een persoonsgebonden dossier. De commissie besluit uiterlijk 5 dagen na ontvangst van het meldingsformulier of de melding (slechts) aan het dossier wordt toegevoegd of dat de commissie een onderzoek instelt naar de betrokken persoon en/of één of meerdere geconstateerde incidenten.

-       De commissie deelt haar besluit naar aanleiding van de melding schriftelijk aan de belanghebbende(n) mede. 

-       Indien de commissie besluit een onderzoek in te stellen, hoort de commissie de betrokkenen, waaronder in ieder geval de belanghebbenden. De commissie stelt vervolgens een onderzoeksverslag op. Dit onderzoeksverslag bevat in ieder geval de relevante meldingsformulieren, de verklaring van de belanghebbende(n) en de verklaring van degene over wie de melding is gedaan. Het onderzoeksverslag is uitsluitend in te zien door de belanghebbende(n). De commissie kan besluiten het onderzoeksrapport te anonimiseren. Aan de hand van het onderzoeksverslag doet de commissie uitspraak. De commissie deelt de betrokkene(n) de uitspraak schriftelijk mede.

-       De uitspraak van de commissie houdt in een advies aan het bestuur, inhoudende:

 1. Vrijspraak van één of meer meldingsformulieren, of
 2. Sanctieoplegging

-       De commissie zendt de uitspraak en het onderzoeksverslag naar het bestuur, en doet daarmee een niet-gebonden aanbeveling aan het bestuur.

-       Het bestuur neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het onderzoeksverslag een besluit over de op te leggen sanctie. Het bestuur houdt daarbij rekening met de feiten en omstandigheden van het geval, antecedenten van de betrokkene(n) en het verenigingsbelang. Het bestuur stelt de betrokkene(n) van het besluit in kennis.

-       De sancties kunnen, conform artikel 6 van de statuten, inhouden:

 1. Berisping
 2. Schorsing
 3. Royement

-       Het bestuur kan besluiten de sanctie geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen, met een proeftijd van ten hoogste één jaar.

-       Het sanctiebesluit is schriftelijk, is voorzien van een dagtekening en motivering, en schrijft voor op welke wijze de gestrafte in beroep kan gaan.

-       Het bestuur stelt beleidsregels op voor het bepalen van de sanctie.

-       Bij ernstige strafbare feiten, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling of ander (seksueel) geweld, maakt de commissie melding bij de politie, en doet zij zo nodig aangifte.

Indien de KNVB wangedrag dat tevens een overtreding van deze gedragscode inhoudt, door middel van een uitspraak van haar tuchtcommissie heeft gesanctioneerd, legt het bestuur in beginsel geen sanctie op, tenzij het bestuur het in het belang van de vereniging nodigt acht dat het desalniettemin een maatregel oplegt.

9. Beroep

Tegen het besluit tot royement staat binnen één maand conform art. 6 lid 4 van de verenigingsstatuten beroep open bij de Algemene Ledenvergadering. Tegen de overige besluiten van het bestuur staat geen beroep open.

Het bestuur legt over het gevoerde sanctiebeleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

10. Slotbepalingen

Deze gedragscode is opgesteld door het bestuur van SV TOP en is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering tijdens de vergadering van 18 mei 2017 en treedt per die datum in werking.

De gedragscode zal na vaststelling gedurende 21 dagen worden gepubliceerd op de website van SV TOP, per e-mail worden toegezonden aan het bij het bestuur bekend zijnde e-mailadres van de leden, alsook aan alle toekomstige leden. Indien een lid daarnaar vraagt, vertrekt het bestuur eenmalig een papieren exemplaar van deze gedragscode. Tevens stelt het bestuur de KNVB op de hoogte van deze gedragscode.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!